Nederlands English Français Deutsch

Wörterbuch

fr da de en es nl no sv
itinéraire rute Route route ruta / itinerario route rute, tur rutt, färdväg

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net